'బ్లాగులోకం' లో మీ బ్లాగుని జతపరచుటకు lasyaramakrishna@gmail.com కి మెయిల్ చెయ్యండి. ధన్యవాదములు.

Oct 17, 2012

నవరాత్రులలో రెండవ రోజు

మాత బ్రహ్మచారిణి

నవరాత్రులలో రెండవ రోజు మాత బ్రహ్మచారిణిని కొలుస్తారు. మాత తన కుడి చేతిలో జపమాలని ఎడమ చేతిలో కమండలాన్ని ధరించి ఉంటారు. 'ఉమా', 'తపచారిని' అని కూడా మాత బ్రహ్మచారిణిని కొలుస్తారు. తనను ఆరాధించేవారికి సకల సంపదలు ప్రసాదిస్తారు.- లాస్య రామకృష్ణ 

No comments: