'బ్లాగులోకం' లో మీ బ్లాగుని జతపరచుటకు lasyaramakrishna@gmail.com కి మెయిల్ చెయ్యండి. ధన్యవాదములు.

Oct 18, 2012

నవరాత్రులలో మూడవ రోజు

మాత చంద్రఘంట 

నవరాత్రులలో మూడవ రోజున మాత చంద్రఘంటను కొలుస్తారు. మాత  ప్రకాశవంతమైన వదనం కలవారు. వాహనం పులి. పది చేతులు, మూడు నయనాలు కలిగిన అమ్మవారు చంద్రఘంట మాత. ఎనిమిది చేతులలో ఆయుధాలు కలిగి ఉంటారు. ఒక చేయి వరాన్ని ప్రసాదించడానికి మరొక చేయి ఎటువంటి హాని తన భక్తులకు కలగకుండా అభయం ఇస్తున్నట్టు గా ఉంటారు.

- లాస్య రామకృష్ణ 


No comments: