'బ్లాగులోకం' లో మీ బ్లాగుని జతపరచుటకు lasyaramakrishna@gmail.com కి మెయిల్ చెయ్యండి. ధన్యవాదములు.

Oct 3, 2012

వందేమాతరం! వందేమాతరం!

 బంకించంద్ర చటర్జీ

వందేమాతరం! వందేమాతరం!

సుజలాం సుఫలాం మలయజ శీతలామ్
సస్యశ్యామలాం మాతరం !

శుభ్ర జ్యోత్స్నా పులకిత యామినీమ్
ఫుల్ల కుసుమిత ద్రుమదళ శోభినీమ్ !

సుహాసినీం సుమధుర భాషిణీమ్
సుఖదాం వరదాం మాతరం !

వందేమాతరం! వందేమాతరం! 

- సేకరణ 
లాస్య రామకృష్ణ 

No comments: