'బ్లాగులోకం' లో మీ బ్లాగుని జతపరచుటకు lasyaramakrishna@gmail.com కి మెయిల్ చెయ్యండి. ధన్యవాదములు.

Oct 15, 2012

శ్రీ సాయిబాబా వారి ఏకాదశ సూత్రములు

1.షిరిడి ప్రవేశమే సర్వదుఃఖ పరిహారము.

2.ఆర్తులైననేమి, నిరుపేదలైననేమి, ద్వారకామాయి ప్రవేశించినంతనే సుఖ సంపదలు పొందగలరు.

3.నా భౌతికదేహానంతరం నేను అప్రమత్తుడను.

4.నా భక్తులకు రక్షణము నా సమాధి నుండి వెలువడుచుండును

5.నా సమాధి నుండి నా మానుష శరీరము మాట్లాడును.

6.నన్ను ఆశ్రయించిన వారిని, నా శరణు జొచ్చినవారిని రక్షించుటయే నా కర్తవ్యం.

7.నా సమాధి నుండియే నేను సర్వ కార్యములు నిర్వహింతును.

8.నా యందు ఎవరికీ దృష్టియో వారి యందే నా కటాక్షము.

9.మీ భారములు నా పై వుంచుడు. నేను భరించెదను.

10.నా సహాయముగాని, సలహాను గాని కోరిన తక్షణమే ఒసంగెదను.

11.నా భక్తుల ఇంట లేమి అనునదియుండదు.
సేకరణ 
-లాస్య రామకృష్ణ  

No comments: