'బ్లాగులోకం' లో మీ బ్లాగుని జతపరచుటకు lasyaramakrishna@gmail.com కి మెయిల్ చెయ్యండి. ధన్యవాదములు.

Aug 31, 2012

కలిసే కళ్ళ లోన కురిసే పూల వాన..........what a lovely song




కలిసే కళ్ళ లోన
కురిసే పూల వాన 
విరిసెను ప్రేమలు హృదయాన
కలిసే కళ్ళ లోన
కురిసే పూల వాన 
విరిసెను ప్రేమలు హృదయాన
కలిసే కళ్ళ లోన


పెరిగీ తరిగేను నెలరాజు
వెలుగును నీ నోము ప్రతిరోజూ
ప్రతి రేయి పున్నమిలే నీతో ఉంటే 
కలిసే కళ్ళ లోన
కురిసే పూల వాన 
విరిసెను ప్రేమలు హృదయాన
కలిసే కళ్ళ లోన


ఎదురుగ చేలికాడ్ని చూచాను
ఎంతో పులకించి పోయాను 
ఈ పొందు కలకాలం నే కోరెను
కలిసే కళ్ళ లోన
కురిసే పూల వాన 
విరిసెను ప్రేమలు హృదయాన
కలిసే కళ్ళ లోన 


కౌగిలి పిలిచేను ఎందుకని 
పెదవులు వనికేను దేనికని
మనలోని పరువాలు పెనవీయాలని
కలిసే కళ్ళ లోన
కురిసే పూల వాన 
విరిసెను ప్రేమలు హృదయాన