'బ్లాగులోకం' లో మీ బ్లాగుని జతపరచుటకు lasyaramakrishna@gmail.com కి మెయిల్ చెయ్యండి. ధన్యవాదములు.

May 31, 2013

ఇదిగిదిగో నా రాముడు ఈడనే కొలువుండినాడు

ఇదిగిదిగో నా రాముడు ఈడనే కొలువుండినాడు 
ముద్దుల సీతతో ఈడనే మురిపాలాడినాడు 

ఇది సీతమ్మ తల్లి ఆరేసుకున్న నారా చీరె 
ఇది రాముడు కట్టుకోనగా పులకించిన పంచె 
ఏడేడు లోకాలను ఎలేది పాదాలివే 
మాయల బంగారు లేడి మాయనీ గురుతులివే 

పచ్చగా ఐదోతనమే పదికాలాలుండగా 
సీతమ్మ వాడిన పసుపూ కుంకుమ రాళ్లివే 
దాటొద్దని లక్ష్మణుండు గీతని గీసిన చోటిదే 
అమ్మను రావణుడెత్తుకుపోయిన ఆనవాల్లివే 

ఇది ఆ రాముడు నడయాడిన పుణ్యభూమి 
మరి నా రాముడికీడ నిలువనీడ లేదిదేమి 
నిలువ నీడ లేదిదేమి 


- లాస్య రామకృష్ణ 

No comments: