'బ్లాగులోకం' లో మీ బ్లాగుని జతపరచుటకు lasyaramakrishna@gmail.com కి మెయిల్ చెయ్యండి. ధన్యవాదములు.

Mar 29, 2013

పెదవులు పగడ కాంతులు

పెదవులు పగడ కాంతులు 
పలుకులు చెరుకు బంతులు 

నడకలు నెమలి గంతులు 
గల గల గలలు
కనులలో కోటి రంగులు

నడుములో మర ఫిరంగులు 

కురులలో జలధి పొంగులు 


 జల జల జలలు


 తన కొరకే కలవరమే 

 తన వరకే చెలి స్వరమే 

 తన దరికే 

నా ప్రాణమే ప్రయాణమే  - లాస్య రామకృష్ణ 


No comments: